Na základě Vaší poptávky Vám vypracujeme nabídkový rozpočet.

Administrace zakázky probíhá ve firmě Aqis standardním procesem v těchto krocích:

  • Poptávka, obeslání k podání nabídky, resp. písemná či ústní výzva, kontakt, atd.
  • Schůzka, technická prohlídka, rekognoskace terénu, převzetí technických podkladů, zadávací dokumentace a pod.
  • Vypracování a předložení nabídky s příslušnými a požadovanými doklady
  • Objednávka, Smlouva o dílo
  • Protokol o předání pracoviště, resp. staveniště
  • Realizace
  • Protokol o předání díla a zpětném převzetí pracoviště, resp. staveniště
  • Fakturace
  • Záruční doba

Ceníky havarijních prvků jsou dostupné zde: